Tältä sivulta löydät jätteen tuontia varten tarvittavat siirtoasiakirjat ja muut dokumentit

Lisätietoja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vastaanotto,
p. 010 841 1813 ma-pe klo 7-20, ekjh.vaaka@ekjh.fi


 


Jätteen siirtoasiakirjan käyttäminen

  • Jätteen haltija laatii siirtoasiakirjan ja vahvistaa sinä annettujen tietojen oikeellisuuden. Haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyt-tyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tulee laatia kolmena kappaleena, jotta sekä haltijalle, kul-jettajalle että vastaanottajalle jää oma kappaleensa.
  • Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana ja esitettävä siir-toasiakirja tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille. Jätteen kuljettaja luovuttaa siirtoasiakir-jan jätteen vastaanottajalle kuorman punnituksen yhteydessä.
  • Siirtoasiakirja vaaditaan 17.6.2011 jätelain 121 § mukaan seuraavista jätteistä: vaarallinen jäte, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete, rakennus- ja purkujäte, pilaantunut maa-aines (erillinen siirtokirja)

Siirtoasiakirjakäytäntö ei koske kotitalouksien itse tuotavien jätteiden peräkärrykuormia.

  • Yhdellä siirtoasiakirjalla toimitetaan yleensä vain yhden jätteen tuottajan tai haltijan jätettä, poikkeuksena ovat jätettä kuljettavat pakkaavat jäteautot. Jos kuorma sisältää useamman kuin yhden jätteen tuottajan tai haltijan jätettä, jätteen varsinaisen siirtoasiakirjan täyttää tällöin jätteen kuljet-taja.
  • Jos jätekuorma ei vastaa siirtoasiakirjassa ilmoitettua jätettä, jätteen kuljettajalla on oikeus toimittaa jäte EKJH:n osoittamalle käsittelypaikalle eri jätelaatuna.
  • Kun jätteen tuottaja/haltija on allekirjoittanut siirtoasiakirjan, on jätteen käsittelijällä oikeus veloittaa siirtokirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden aiheuttamat kustannukset jätteen tuottajal-ta/haltijalta.

    Jos jätteen tuottaja/haltija ei ole allekirjoittanut siirtoasiakirjaa, kuljettaja pyrkii hankkimaan jätteen tuottajan/haltijan allekirjoituksen. Jos allekirjoitusta ei saada, kuljettaja allekirjoittaa siirtokirjan itse. Tällöin vastuu kuorman sisällöstä jää kuljettajalle ja kuljettaja vastaa itse siirtokirjan vastaisesti toimi-tettujen aiheuttamista kustannuksista
  • Jätteen haltija on velvollinen selvittämään jätteen kaatopaikkakelpoisuuden jätettä kaatopaikalle tuotaessa. Tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuus on todettava kaatopaikkakelpoisuustestillä. Jätteestä täytetään perusmäärittelylomake, kun toimitetaan Kukkuroinmäen jätekeskukseen teollisuusjätteitä tai muita tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavia jätteittä (lisätietoja vastaanotosta tai www.ekjh.fi).

Siirtoasiakirjan laiminlyönti

Siirtoasiakirjaa koskevien säännösten laiminlyönnistä voi valvontaviranomainen määrätä laiminlyönti-maksun jätteen haltijalle, kuljettajalle tai vastaanottajalle sen mukaan, kenen menettelystä laiminlyönti aiheutuu (jätelaki 131–133 §).

Jätekuormien tarkastaminen

Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman taksaluokan mukaisen jätteen perusteella. Mikäli tarkastettu jätekuorma ei vastaa siirtoasiakirjassa ilmoitettua jätettä, peritään kuormasta virheellisesti la-jitellun jätteen hinta Etelä-Karjalan Jätehuollon voimassa olevan hinnaston mukaisesti.