24.1.2019 Biokaasun tankkausasemille vihreää valoa – Energiavirasto myönsi tukea

Energiavirasto on myöntänyt Etelä-Karjalan Jätehuollolle enintään 330 000 euron infrastruktuurituen kahden biokaasun tankkausaseman investointiin. Alustavien suunnitelmien mukaan toinen kaasutankkausasema rakennetaan Lappeenrantaan Mustolaan Nuijamaantien (Vt 13) varteen ja toinen Imatralle Pietarintien (Kt 62) varteen. Tarkat sijaintipaikat täsmenevät suunnitelmien edetessä. Rakennettavilta tankkausasemilta voidaan tankata biokaasua kaikkiin kaasukäyttöisiin autoihin.

Tankkausasemien biokaasu tullaan tuottamaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoksessa, jonka rakentamistyöt on aloitettu. Laitoksessa tullaan käsittelemään muun muassa eteläkarjalaisilta asukkailta kerätyt biojätteet. Biokaasulaitoksen odotetaan olevan käytössä alkuvuonna 2020.

20.11.2018 Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen rakentaa EcoProtech Oy

Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen rakennettavan biokaasulaitoksen rakennusurakkasopimus on solmittu. Laitoksen rakentaa EcoProtech Oy. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019 ja laitoksen on tavoitteena olla käytössä vuoden 2020 alussa. 

Biokaasulaitoksessa tullaan hyödyntämään eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet. Biokaasusta jalostetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin, jolloin voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Kaasua voidaan hyödyntää myös sähköntuotannossa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella. Hankkeelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea noin 2,2 miljoonaa euroa.

EcoProtech Oy on aiemmin tunnettu toiminimellä Envor Protech Oy. Lokakuun lopussa tapahtuneen nimenmuutoksen taustalla on muun muassa yrityksen omistuspohjan muutokset.

8.5.2017 Kukkuroinmäen biokaasulaitokselle on myönnetty energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle energiatukea Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitokselle. Myönnetyn energiatuen suuruus on noin 2,2 M€, mikä on 25 % investoinnin arvioiduista kokonaiskustannuksista. ”Myönteinen tukipäätös mahdollistaa laitoshankkeen eteenpäin viemisen, päätökset rakentamisesta tullaan tekemään tulevan syksyn aikana”, kertoo Etelä-Karjalan Jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa tullaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja jätevesilietteistä mädättämällä ne hapettomissa olosuhteissa biokaasuksi. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota voidaan käyttää kaasuautojen polttoaineena. Kuivamädätystekniikkaan perustuvan biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti tulee olemaan 19 900 tonnia vuodessa.