Kukkuroinmäen biokaasulaitos
– polttoainetta paikallisista jätteistä

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitos valmistuu keväällä 2020. Laitoksessa tullaan tuottamaan eteläkarjalaisista biojätteistä päästötöntä, paikallista kotimaista liikennepolttoainetta, biokaasua.

Biokaasulaitoksen rakentamista syyskuussa 2019
Biokaasulaitos rakenteilla syyskuussa 2019

Biokaasulaitoshankkeen synty

Biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa 2017 ja sen rakentaminen alkoi alkuvuonna 2019. Biokaasulaitoshanke oli Etelä-Karjalan Jätehuollolle merkittävä investointi, mikä myös auttaa myös omistajakuntiamme ympäristötavoitteiden toteutumisessa.  Hanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) uusiutuvan energian tuotantoon suunnatun 2,2 M€:n tuen.

Kukkuroinmäen  biokaasulaitos kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Kuivaprosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä. Prosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisuuden prosesseissa.  Kiinteästä käsittelyjäännöksestä jalostetaan maanparannustuotteita.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 6 300 tonnia ja puhdistamolietteitä noin 13 600 tonnia vuodessa.

Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin biokaasua 2,05 miljoonaa normaalikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,2–1,3 miljoonaa kuutiometriä metaania, mikä vastaa 12 300 megawattituntia (MWh) energiaa.

Mitä on biokaasu?

Biokaasu on pääasiassa metaania (yli 60 %) ja hiilidioksidia. Kemiallisesti se muistuttaa fossiilista polttoainetta maakaasua. Biokaasun metaanipitoisuus on korkea ja epäpuhtaudet vähäiset, joten siitä voidaan jalostaa tehokkaasti uusiutuvaa biopolttoainetta.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitos tuottaa biokaasua eloperäisestä jätteestä, kuten kotitalouksien ruoantähteistä. Biometaani onkin täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto ulkomailta tuotaville fossiilisille polttoaineille.

Lisätietoja Kukkuroinmäen biokaasulaitoksesta

Laitospäällikkö Vesa Kaipia
puh. 010 841 1840
vesa.kaipia(at)ekjh.fi

Biokaasun tankkaus

Biokaasusta jalostettu liikennepolttoaine soveltuu tankattaksi niin kaasukäyttöisiin henkilöäautoihin kuin raskaan liikenteen ajoneuvoihinkin.

Etelä-Karjalan Jätehuolto rakentaa biokaasun tankkausasemat Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, Lappeenrantaan Hyrymäkeen ja Imatralle Vuoksenniskalle. Energiavirasto on myöntänyt tukea tankkausasemien rakentamiseen. Biokaasulaitoksen tuotannon vakiinnuttua ryhdytään eteläkarjalaista liikennepolttoainetta myymään tankkausasemilla!


The Kukkuroinmäki biogas plant – fuel from local waste

The biogas plant at Kukkuroinmäki processing centre will to be completed in Spring of 2020.  The plant will produce zero-emission fuel from South Carelian biowastes and sludges. The producted biogas will be upgraded to methane to be used as fuel.

The start of the project

The biogas plant was granted an environmental permit in 2017 and its construction began in early 2019. The biogas plant project was a significant investment for the waste management of South Karelia, which also helps our owners to achieve their environmental goals. The project received a € 2.2 million grant from the Ministry of Employment and the Economy (MEE) for renewable energy production.

The environmental permit


The Kukkuroinmäki biogas plant is based on dry technology. The dry process is especially suitable for the treatment of bio-waste and saves both energy and water. The nutrient-containing liquid generated in the process is utilized in land improvement and industrial processes. Land improvement products are processed from the solid treatment residue.

The processing capacity of the biogas plant is 19 900 ton. Biowaste is being processed about 6 300 ton and sewage about 13 600 ton a year.

The biogas plant produces about 2.05 million normal cubic meters (Nm3) of biogas, 1,2-1,3 million Nm3 of methane and 12 300 MWh of energy in a year.

What is biogas

Biogas is primarily (over 60%) methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). Chemically it resembles of fossil natural gas. Biogas methane content is high and impurities low so it can be effectively upgraded to a renewable biofuel.


The Kukkuroinmäki biogas plant produces biogas from organic waste such as household food waste. The upgraded biomethane is truly a completely renewable, domestic and emission-free alternative to imported fossil fuels.

More information on Kukkuroinmäki biogas plant contact

Plant Manager Vesa Kaipia
p. +358 10 841 1840
vesa.kaipia(at)ekjh.fi

Biogas filling

The fuel upgraded from biogas is suitable for both gas-powered cars and heavy-duty vehicles.

Etelä-Karjalan Jätehuolto is building biogas filling stations at the Kukkuroinmäki processing center, at Hyrymäki in Lappeenranta and at Vuoksenniska in Imatra. The Energy Agency has granted support for the construction of filling stations. Once the production of the biogas plant has stabilized the South Karelian biofuel will be sold at our filling stations!